Playtika, Herzliya

Architect: Roy David Architecture
Lighting design: RTLD
Photography: Itay Benit